April 18, 2024

Month: August 2023

หลายองค์กรเมื่อถึงเวลาคัดสรรค์ หางาน ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินคัดเลือกคนเข้าทำงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของแต่ละองค์กร ว่ามีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปแบบไหน ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เล็กหรือใหญ่ก็ตามส่วนใหญ่แล้ว ความต้องการในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรนั้น ก็จะต้องมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานด้วย แน่นอนว่าทุกวันนี้หลายองค์กรมักพบเจอกับปัญหาในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางองค์กรกำหนด ซึ่งทำให้บางครั้งหลายองค์กรหันไปพึ่งพาบริษัทจัดหางาน เพื่อช่วยพวกเค้าในการประหยัดเวลา และต้นทุนด้านกำลังคนอีกด้วย เป็นการสร้างกรอบแนวความคิดรวมถึงรูปแบบการทำงาน ฝ่าย...